FENX.07 Kultura, Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027.

Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej):

tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Dzięki interwencji powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach Obszaru 1 wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące infrastruktury kultury (zabytkowej i nie zabytkowej), która w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana na potrzeby działalności kulturalnej.

Cel ten zostanie spełniony, jeżeli w skali roku przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni infrastruktury objętej projektem będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności kulturalnej.

Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego:

podniesienie atrakcyjności, poprawa obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie prezentacji oferty najcenniejszych zabytków w kraju, tj. zabytków:

a) wpisanych imiennie na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO,

b) znajdujących się na liście Pomników Historii Prezydenta RP,

c) posiadających tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego,

d) wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ i:

 • położonych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, lub
 • położonych na obszarach objętych wpisem na Listę Pomników Historii Prezydenta RP.

Projekt realizowany w ramach Obszaru 2 nie może być pojedynczą interwencją, tylko musi stanowić część większego przedsięwzięcia, które wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali kraju, regionu lub lokalnej.

.

DLA KOGO

 1. a) państwowe instytucje kultury,
 2. b) instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,
 3. c) jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury, położonych w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze1,
 4. d) samorządowe instytucje kultury położone w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 5. e) instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U. t.j. 2021 poz. 1308, zm. Dz.U. 2023 r. poz. 1345),
 6. f) publiczne szkoły artystyczne, publiczne uczelnie artystyczne,
 7. g) podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego3 – inne niż wskazane w punktach a)-f),

oraz

w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku wnioskodawcami mogą być również:

 1. h) jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury,
 2. i) samorządowe instytucje kultury,
 3. j) organizacje pozarządowe,
 4. k) kościoły i związki wyznaniowe – możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie tylko w Obszarze 2
infrastruktura kultury program feniks